"ZEBRA PLANT", Digital Illustration, Adobe Photoshop, 2019
zebra plant.jpg